/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destekler

Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Destek Unsurları

•Tescil ve Koruma Desteği

•Pazara Giriş Belgeleri Desteği

•Acente Komisyon Desteği

•Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

•İstihdam Desteği

•Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

•Hasta Yol Desteği

•Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

•Birim Desteği

•Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği

•Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

•Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

•Ürün Yerleştirme Desteği

 

Tescil ve Koruma Desteği

•Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destek kapsamında; markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri ile markanın yurtdışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık ve diğer yasal giderleri desteklenir.

•Tescil yenileme giderleri, destek kapsamında yer almaz.

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

•Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destek kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

         Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

         Belgelendirme tetkik giderleri,

         Belge kullanım ücretleri,

         Zorunlu kayıt ücretleri,

         Gözetim giderleri.

 

Acente Komisyon Desteği

•Ülkemize sağlık turisti getirilmesine yönelik sağlık kuruluşları tarafından acentelere yapılan komisyon harcama giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 480.000 TL, diğer sağlık kuruluşları yıllık en fazla 2.404.000 TL tutarında yararlanır.

•Acentelik hizmetine ilişkin olarak alınmış faturalarda, söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerekir. Destek talebinde bulunulan faaliyet ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez. Ana hizmet tutarının en fazla %30’u oranındaki komisyon harcamaları destek kapsamında olup, anılan oranı aşan kısım için destek ödemesi yapılmaz. Sağlık kuruluşları için ana hizmet tutarının belirlenmesinde tedavi bedeli esas alınır.

 

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

•Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye'ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye'de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir.

•Sigorta harcamalarının desteklenebilmesi için; sigorta poliçesinin Türkiye’deki tedavi dönemini kapsayacak şekilde, sadece Türkiye’de gerçekleştirilecek tedavilere ve sadece Türkiye’ye yönelik seyahatlere yönelik olarak düzenlenmiş olması gerekir.

•Destek ödemesi her halükârda, hastanın sağlık kuruluşunda tedavisini müteakip yapılır.

 

İstihdam Desteği

•Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 21.600 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

 

 

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

•Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 480.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 1.923.000 TL tutarında desteklenir.

•İlgili personele ilişkin eğitim giderlerinin desteklenebilmesi için, personelin söz konusu eğitim programının en az %90’ına katılım sağlamış olması ve ilgili eğitim kurunun/programının başarıyla tamamlandığını gösterir sınavdan veya ortalama başarı puanından geçer not almış olması gerekir.

 

Hasta Yol Desteği

•Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve en fazla 24.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 1.202.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 12.023.000 TL tutarında faydalanır.

 

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

•Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca yararlanıcılar için %60 oranında desteklenir.

•Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 4.809.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 12.023.000 TL tutarında yararlanır.

•Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye yeterince ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi, bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

 

Birim Desteği

•Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 2.885.000 TL tutarında desteklenir.

•Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında yararlanır.

 

Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği

•Yararlanıcıların bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

•Fiziki olarak düzenlenen etkinlikler için nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları ile yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri; sanal ortamda düzenlenen etkinlikler için ise katılım ve kayıt giderleri desteklenir.

•Giderlerin desteklenebilmesi için, etkinliğe stant ile katılım sağlanması gerekir.

•Stant harcamaları; stant alanı, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

 

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

•Sağlık turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde düzenlenen etkinliklerin bireysel katılımlarına yönelik katılım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.

•Giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu etkinliğe stant ile katılım sağlanması gerekir.

•Bu destek kapsamında nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları desteklenir. Stant harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

 

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

•Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5'er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri %60 oranında program başına en fazla 1.202.000 TL tutarında  desteklenir.

•Bu destek kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

        a) Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona iştirak eden yabancı kurum/kuruluşların en fazla 2 (iki) temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,

        b) Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona iştirak eden yabancı kurum/kuruluşların en fazla 2 (iki) temsilcisinin kişi başına günlük 1.800 TL’ye kadar olan konaklama (oda ve kahvaltı) giderleri,

        c) Tercümanlık giderleri,

        ç) Organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri),

        d) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri

        e) Halkla ilişkiler, danışmanlık ve eşleştirme hizmet giderleri

        f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

• Bu maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen giderler, en fazla 5 gün süreyle desteklenir.

 

Ürün Yerleştirme Desteği

•Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL tutarında desteklenir.

•Yapılan ürün yerleştirme faaliyeti ile doğru hedef kitleye yeterince ulaşılması, uygun bir filmin/dijital oyunun seçilmesi ve tanıtım/pazarlama amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN