/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
DESTEKLER /
TÜBİTAK /

1501 Sanayi ArGe Projeleri Destekleme Programı

Kimler başvuru yapabilir?

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ):

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik çerçevesine giren mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri

 

Ne zaman başvuru yapılır?

Çağrılı Dönem; iki dönem tanımlanmış olup, birinci dönem 1 Ocak – 30 Haziran ve ikinci dönem 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan süreleri, ( Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri.)

Program Kapsamı nelerdir?

a) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetlerinin,

b) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetlerinin,

c) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı bilinçlendirme faaliyetlerinin,

d) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin,

e) Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının, çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fon faaliyetlerinin,)

 

Öncelikli alan: Tübitak tarafından belirlenen öncelikli desteklenecek alanlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde belirlenir.

 

Destek tutarı: Desteklemeye esas harcama tutarına belirli ölçüt ve kurallar çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen destek oranının uygulanması sonucunda hesaplanan meblağı, Desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak dönemsel destek oranı ile desteklenir. Projenin her dönemi için destek oranı sabit olmak üzere %75 olarak uygulanır.

 

Desteklenecek harcama ve gider kalemleri

Destek programları kapsamında, genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri desteklenebilir ve bunlara ilişkin açıklamalar ilgili programın uygulama esaslarında belirtilir.

a) Personel giderleri,

 b) Seyahat giderleri,

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

e) Malzeme ve sarf giderleri.

d) Diğer Giderler.

Hakem: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen ve değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişiyi,

İzleyici: Destek ile ilgili proje faaliyetlerini, dönemler itibariyle incelemek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen, değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişiyi,

 

Mali rapor (AGY330): Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan ve yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı,

Hangi Kazanımlar sağlanır?

Bu programla projelerin finansman riskinin paylaşılması ile birlikte kuruluşlara aşağıdaki kazanımları sağlaması beklenmektedir:

a) Ar-Ge kültürü ve Ar-Ge yapılanmasının oluşması,

b) Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,

c) Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,

d) Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması,

e) Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması,

f) Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,

g) Ar-Ge yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,

 h) Ticari başarı,

i) Yurtiçi ve yurtdışı yeni işbirliği ve açılım olanakları.

 

b) Desteklenmesine karar verilen proje önerisinin temel olarak aşağıdaki hususları içeren destek kapsamı oluşturulur.

1) Desteklenecek faaliyetler,

2) Destek süresi,

3) Desteklenecek gider kalemleri ve miktarı,

4) Projenin izleme aşamasında değerlendirilecek hususlar,

16/33 5) Projenin belirlenen öncelikli alanlarda olup olmadığı,

6) Ar-Ge niteliğinin iyileştirilmesine yönelik öneriler,

7) Proje izleyicisi/izleyicileri,

8) Proje fikir sahibi araştırmacı (4) Karar oluşturma aşamalarında, a) Proje ile ilgili kararların alınması için oy çokluğu yeterlidir.

 

Proje aşamaları;

  1. Öneri başvurusu: Öneri başvuruları, ilgili programın uygulama esaslarında belirlenen başvuru kural ve usullerine uygun olarak yapılır.
  2. Değerlendirme: Öneri başvurularının değerlendirilmesi, içerik ve biçime göre yapılan ön değerlendirme sonrasında, gerektiğinde başvurunun ilgili olduğu teknoloji alanlarındaki hakemlerden görüş alınarak TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılır.
  3. Sözleşme yapılması: Desteklenmesi uygun bulunan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak ilgili programların gerektirdiği durumlarda kuruluşlarla TÜBİTAK arasında sözleşme yapılır.

 

Destek programı ile ilgili uygulama esaslarına buradan erişim sağlayabilirsiniz.

Destekler, teşvikler ve diğer programlar hakkında detaylar için uzman kadrosuyla Adenyum Teknoloji'ye ulaşın!

 


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN