/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 

 

 

 19.06.2012 tarihli ve 3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında Karar” ile yürürlüğe giren Yatırım Teşvik Sistemi, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde yürütülmektedir. Bu Karara göre Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik bilgilerini içeren, yatırımın bu bilgiler ve tespit edilen şartlara uygun olması halinde üzerine kayıtlı destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlayan bir belge olup ülke içinde yapılacak yatırımların artırılarak uluslararası rekabette öne çıkmak amacıyla oluşturulmuştur. Bu rekabette tüm bölge il ve ilçelerin eşit şartlarda rol alması için, 2017 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Araştırması ile iller, çeşitli değişken kullanılarak, 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu ayrımla her bir il ve ilçenin ihtiyaç duyduğu destek unsurları, oran ve süreleri farklılık göstermektedir. Yatırım Teşvik Sisteminde yatırımların öncelikle belirlenmiş asgari yatırım tutarına ulaşması beklenmektedir. Bunun yanında bazı yatırımlarda asgari sabit yatırım tutarına ilave olarak asgari kapasite de aranmaktadır.

 

Yatırım teşvik sistemi; Bölgesel Teşvik (Alt Bölge desteği, Öncelikli yatırımlar, Orta- Yüksek Teknolojili Sanayi sınıfına ait yatırımlar), Genel Teşvik, Stratejik yatırımlar olmak üzere üç ana uygulamadan oluşmaktadır. Bu uygulamalarla yatırımlar, cari açığın azalmasında önemli bir rol oynarken bir yandan da ülke içinde üretim ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktadır. Bunun karşılığı olarak da yatırımcıya; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz veya Kâr Payı desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Sigorta Primi İşveren Hissesi desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi desteği, Gelir Vergisi Stopajı desteği ve KDV İadesi gibi çeşitli destek unsurları sağlanarak yatırım/işletme döneminde harcaması gereken tutarın azaltılması şeklinde fayda sağlamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesi, 31/05/2018 tarihli ve 30437 Sayılı Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Tebliğ ile E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi) üzerinden müracaat edilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca genellikle 3 yıllığına verilir. Fakat yatırımın belgede kayıtlı süre içerisinde bitmemesi halinde kayıtlı sürenin yarısı kadar ek süre verilmektedir. Verilen bu ek sürenin 1 yıldan az olması halinde ise ek süre 1 yıl olarak uygulanmaktadır. Bununla birlikte yatırımın zamanında bitirilememesinin sebebi mücbir sebepler ve fevkalade hallerden biri ise, belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, bir defaya mahsus ek sürede verilmektedir.

 

Özetle Yatırım Teşvik uygulaması, gerekli işlemlerin eksiksiz yapılması halinde, yatırımcının devlete belli başlı şartlar altında ödemek zorunda olduğu tutarları ödememesi şeklinde uygulanır. Adenyum Teknoloji ve İş Geliştirme Ofisi olarak Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı, takibi ve tamamlama vizesi aşamalarında her türlü bilgiyi güncel mevzuata göre revize ederek destek unsurlarından eksiksiz bir şekilde yararlanmanızı sağlarız.

 

   ***İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde, 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında yapılacak yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilerek, vergi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 kabul edilerek uygulanır. Bunun dışında 2021 yılının sonuna kadar gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında kdv iadesi uygulanır.

 

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMAÇLARI

 • Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek
 • Üretim ve istihdamı arttırmak
 • Ar-ge içeriği yüksek yatırımlara yönlendirmek
 • Uluslararası doğrudan yatırımları arttırmak
 • Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak
 • Destek unsurlarının ülke içinde etkinliğini arttırmak
 • Kümelenme faaliyetlerini arttırmak
 • Çevre korumaya yönelik yatırımları arttırmak

 

MÜCBİR SEBEPLER VE FEVKALADE HALLER

 • Tabi afetler ve yangın
 • Yatırımcı haricindeki faaliyetlerden kaynaklanan nedenlerle kamu idarelerinin aldığı kararlar sonucu yatırımcının faaliyet ya da yatırım yapamaz hale gelmesi
 • Grev ve lokavt
 • Devletçe konulan yasaklar, savaş ve abluka hali
 • Çoğunluk hisseye sahip olan yatırımcının ölümü
 • Yatırım konusu olan makine-teçhizatın yatırımcının iradesi ve kusuru dışında çalınması ya da elden çıkması

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEN YARARLANABİLECEKLER

 • Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, adi ortaklıklar, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği gibi)
 • Dernekler, vakıflar
 • Merkezi yurt dışında bulunan yabancı şirketlerin Türkiye’de bulunan şubeleri
 • Yabancı şirketler tarafından Türkiye’ de kurulmuş anonim ve limited şirketler

 

ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI

     2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında asgari yatırım tutarı; Yatırım Teşvik Belgesine sahip yatırımların bina-inşaat, arazi-arsa, makine-teçhizat ve diğer harcamalarından (yardımcı makine ve teçhizat, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri) oluşmaktadır. Sabit yatırım tutarları teşvik uygulamalarına göre, yatırımın yapılacağı bölge, il ve sektöre göre farklılık göstermektedir. Genel olarak en alt limitler ise;

 • Genel Teşvik uygulamasında; 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL, 3., 4., 5. Ve 6. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik uygulamasında; 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenecek her il, ilçe ve her sektör için farklıdır.
 • Stratejik yatırımlarda; 50 Milyon TL’dir.

 

Adenyum Teknoloji olarak, Türkiye’nin her yerine Yatırım Teşvik Belgesi alımından kapatma vizesi yapılana kadar (yatırımın planlanmasında işletme dönemine geçene kadar) sınırsız toplantı imkanıyla hizmet vermekteyiz.

 

Detaylar için Adenyum Teknoloji'ye buradan ulaşabilirsiniz!


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN