/  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Destekler

1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

- uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

- yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması

- güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi

- ortaklı AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

- proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

- üniversite işbirliği ile AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır. KOBİ ölçeğindeki firmaların AR-GE kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

 

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrı kapsamında, "Çağrıya Özel Şartlar" bölümünde yer alan linklerde belirtilen Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan projelere öncelik verilecektir. Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

- Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

- Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

- Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

- Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,

- Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi

- Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

 

Proje Değerlendirme Süreci

1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.

2. Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje teknolojik yeterlilik değerlendirmesine alınmaksızın (hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın) reddedilir.

- Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluştarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.

- Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

- Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.

- Proje üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım ağırlıklı bir projedir.

- Proje başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı bir proje personeli yoktur.

         - Proje konusundan farklı bir alanda lisans eğitimi olan çalışanların özgeçmişlerinde proje konusu ile deneyimlerini sunmaları durumunda deneyimlerinin yeterliliği de dikkate alınacaktır.

- Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar sunulmuştur.

- Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı düzeyde bilgi sunulmuştur.

- Projede gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri ile sunulan gider kalemleri nitelik ve nicelik olarak uyumlu değildir, gerçekçi bir bütçe planlaması yapılmamıştır. Bütçe kalemlerinin büyük çoğunluğu Ar-Ge çalışmalarına katkısı olmayan gereksiz ve fazla taleplerden oluşmaktadır.

3. Hakem değerlendirmesi sonrasında ikinci maddede belirtilen kritik tespitlerin yapılması durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.

4. Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 60 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir

5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.

6. Aşağıdaki kriterleri sağlayan projelere, 100 puan üzerinden yapılan hakem değerlendirmesine ilaveten ek puan verilecektir. Ek puan şartları ile ilgili detaylar 7. Çağrıya özel şartlar bölümünde verilmiştir.

- Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı (Kurul değerlendirmesine bağlı olarak 5-10 puan arası)

- Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması (5 Puan)

- Proje önerisinin, firmanın ilk TEYDEB başvurusu olması (5 Puan)

- Proje önerisinin 7. Çağrıya özel şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konularından birinde olması (5 puan)

- Proje önerisinin 7. Çağrıya Özel Şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması (8 Puan) - 1702 Patent Lisans çağrıları çerçevesinde desteklenmiş projelerin devamı niteliğindeki proje başvurusu olması (5 Puan)

- Ek puanların proje puanına nasıl yansıtılacağına ilişkin örnekler çağrı ekinde yer almaktadır.

7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.

TEYDEB 1501 ve 1507 Programlarının 2023 Yılı 2. Çağrıları Açıklandı. Tübitak tarafından verilen bu destekler,  tamamen hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

1501 Programı;

İlgili program ile Küçük ve Orta Büyüklükteki Kobi İşletmelerinin projeleri desteklenecektir.

İlgili çağrıya teknolojik ve yenilikçi yönü yüksek olan Ar-Ge projeleriniz ile başvurulmaktadır. Hedefi ise kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.

SON BAŞVURU TARİHİ

1501 2023-2 Taslak Çağrı Takvimi

ÇAĞRI AÇILIŞ TARİHİ                                          : 07.08.2023
KURULUŞ BAZLI ÖN KAYIT SON BAŞVURU    : 30.10.2023
ÇAĞRI KAPANIŞ TARİHİ                                     : 01.11.2023

Proje üst sınırı yok.

Çağrıya Özel Şartlar

Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 60

Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. Örneğin, kuruluş 1507 çağrısı için 1 proje önerisi, 1501 çağrısı için 2 proje önerisi başvurusu yapamaz. 1507 çağrısı için 1 başvuru, 1501 çağrısı için 1 başvuru veya sadece 1507 çağrısı için 2 başvuru, 1501 çağrısı için 2 başvuru yapabilir.

Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

- Firmanın daha önce desteklenmiş projelerinde elde ettiği ticari kazanımlar; proje önerisinde sunulan bilgiler ve hakem değerlendirmeleri dikkate alınarak ilgili Grup Yürütme Kurulunda değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucuna göre geçmişte TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerine ait çıktıların başarı ile ticarileştirilmesini sağlamış firmaların projelerine 5 ila 10 puan arası ek puan sağlanacaktır. Başvurusu yapılan proje önerisinin hak ettiği puanı almasını sağlamak için geçmişte tamamlanmış TÜBİTAK projelerinin tamamı hakkında bilgi verilmesi ve bu projelerde elde edilen ticari kazanımların sayısal değerlerle belirtilmesi önem arz etmektedir. Ortaklı projelerde muhatap kuruluşun geçmiş projelerinin ticarileşmesi esas alınacaktır

- Uluslararası fonlara başvurularla ilgili bilgiler ve başvuru dokümanları proje eklerinde sunulmalıdır. Ek puan alınabilmesi için ilgili başvuru dokümanının ekler kısmında sunulması gerekmektedir. TÜBİTAK 1509 Programına yapılan Uluslararası başvurular için başvuru dokümanı sunulmayabilir.

- Kuruluşun 1507 veya 1501 Programı çağrılarına yaptığı proje başvurusu, TEYDEB Destek programlarına ilk proje başvurusu olması ve projenin GYK değerlendirmesine girmeye hak kazanması durumunda projeye ek puan sağlanacaktır. 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programına ve 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrılarına yapılan başvurular, ilk başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Aynı anda birden fazla programa ya da bir programa birden fazla başvuru yapılması durumunda PRODİS sistemi üzerinden TEYDEB ’e gönderilen ilk proje başvurusu için ek puan sağlanacaktır. İlk başvuru ek puanı, muhatap kuruluş üzerinden yürütülecektir. Muhatap Kuruluşun ilk projesi ise proje için ilk başvuru ek puanı hesaplanacaktır. Muhatap dışındaki diğer ortakların bağımsız yapacakları ilk başvuruya kadar ek puan hakkı muhafaza edilecektir.

- Öncelikli Alanlar: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak_cp2021.pdf *Linkte verilen dokümanda “özel sektör” sekmesi altındaki konular esas alınacaktır.

- Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/yesilmutabakat.pdf

- Proje hem öncelik alanlara hem de yeşil mutabakata uyum kapsamındaki alanlara uygun ise Yeşil Mutabakat başlığı esas alınarak ek puan verilecektir.

- Proje önerisinin, firmanın ilk TEYDEB başvurusu olmasına yönelik ek puan dışındaki ek puanlar, ilgili Yürütme Kurulu Değerlendirmesinde belirlenen eşik değer üzerinde puan alan ve ek puan şartlarını sağlayan projelere verilecektir.

 

İlgili Belgeler

- 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı Uygulama Esasları

- 1501 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY100)

 

Ek Bilgi

-Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1501 kodlu "Sanayi Ar-Ge Destek Programı" uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.

- Proje başvuru süreci için info@adenyum.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.


Site Yönetimi Adenyum Tek. San. İç ve Dış Tic. A.Ş. l Yazılım K7
EN